Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Stadgar

På initiativ av dåvarande stadsträdgårdsmästaren Andreas Larsson samlades nitton trädgårdsmästare den 30 november 1872 för att bilda en trädgårdsmästarförening under namnet Hallands Läns Trädgårdsförening. Från början kunde endast trädgårdsmästare och trädgårdselever vinna inträde i föreningen. Redan 1874 ändrades stadgarna så att alla med intresse för trädgårdsodling kunde bli medlemmar. Den ursprungliga föreningen upplöstes 1894. Samtidigt bildades en ny förening under namnet Hallands Trädgårdsförening, nedan kallad föreningen. Den nya föreningen övertog den gamla föreningens tillgångar. De för föreningen gällande stadgarna omarbetades och antogs enligt § 10 i gällande stadgar vid årsmöte 2008-02-12 och extra möte 2008-09-23. Riksförbundet Svensk Trädgård ändrade i sina stadgar angående familjemedlemskap och vid årsmötet 2020-02-24 togs första beslutet att även föreningen skulle ändra §4. Det andra beslutet togs vid nästa årsmöte 2021-04-25.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att

– öka kunskapen om trädgårdsanläggning, växtmaterial och trädgårdsodling

– samverka med fackmän, amatörer och övriga vänner av hortikulturen

– stimulera intresset för miljö- och landskapsvård

– samverka med andra föreningar med likartade ändamål

§ 2 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Halmstad och är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård.

§ 3 VERKSAMHET

Föreningens verksamhet skall huvudsakligen bedrivas genom att

– anordna sammankomster med föredrag, visningar och studiebesök

– anordna resor till sevärda och intressanta besöksmål

– stödja kurser i ämnen inom föreningens ändamål

– stimulera spridning av växter och trädgårdsmaterial

– stödja eventuell sektionsbildning om specialintresse föreligger

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen kan vara:

  1. Varje trädgårdsintresserad person
  2. Familjemedlem boende på samma adress. Familjemedlem betalar en reducerad familjemedlemsavgift, är fullvärdig medlem och får alla förmåner men erhåller inte förbundets tidning.

§ 5 ÅRSAVGIFT

Årsavgift bestäms av årsmötet för ett kalenderår i taget.

§ 6 SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Medlem har skyldighet att erlägga avgifter enligt § 5, följa gällande stadgar samt följa fattade beslut. Medlem har rätt att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje betalande medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Medlem kan när som helst genom skriftlig anmälan utträda ur föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej. Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid anses medlem ha utträtt ur föreningen.

§ 7 BESVÄR

Beslut fattade på årsmöte/extra allmänt möte kan enligt § 5 i stadgarna för Riksförbundet Svensk Trädgård överklagas skriftligt till Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse inom tre månader.

§ 8 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 9 STYRELSE

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och sex ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet. Ordförande och suppleanter väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. På samtliga förtroendeposter kan återval ske. På första styrelsesammanträdet efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§ 10 STYRELSENS ANSVAR

Styrelsen ska

– leda föreningens verksamhet

– förvalta föreningens tillgångar och tillhörigheter

– verkställa de beslut som fattas av föreningen

– fatta för verksamheten nödvändiga beslut

– till årsmötet presentera en berättelse över föregående års verksamhet

– till årsmötet redogöra för föreningens räkenskaper och ekonomiska ställning

§ 11 STYRELSEMÖTE

– Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller om minst tre styrelseledamöter så fordrar

– minst två styrelsemöten ska äga rum per år

– styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande

– vid omröstning med lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande.

§ 12 ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls varje år före 1 mars.

Kallelse med dagordning skall vara utsänd senast åtta dagar före mötet.

Vid årsmöte skall följande frågor behandlas

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två personer att, jämte mötesordföranden, justera protokollet och vara rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och dagordning

6. Verksamhetsberättelse för det gångna året

7. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning

8. Revisionsberättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgift

11. Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet

12. Val av ordförande i föreningen

13. Val av övriga styrelseledamöter

14. Val av styrelsesuppleanter

15. Val av revisorer

16. Val av revisorssuppleant

17. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen

18. Motioner

19. Övriga frågor

§ 13 MOTIONER

Betalande medlem kan lämna motion. För att kunna behandlas vid kommande årsmöte ska motion vara styrelsen tillhanda före 1 januari.

§ 14 EXTRA ALLMÄNT MÖTE

Extra allmänt möte med föreningen sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna begär det. Efter sådan begäran ska det extra allmänna mötet hållas inom två månader, på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse ska utsändas senast en månad före det extra allmänna mötet. Vid extra allmänt möte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

§ 16 FIRMATECKNARE

Kassör och ordförande har rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§ 17 REVISORER

För granskning av föreningens räkenskaper utses på årsmötet varje år två revisorer samt en suppleant. Revisorerna ska efter årets bokslut granska räkenskaperna och upprätta revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.

§ 18 VALBEREDNING

Valberedningen består av tre ledamöter. Dessa väljs av årsmötet för en tid av ett år. Årsmötet utser sammankallande i valberedningen.

§ 19 ÄNDRING AV STADGARNA

Beslut om stadgeändring fattas av två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte.

§ 20 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av Hallands Trädgårdsförening kan endast fattas enligt förfarandet för ändring av stadgarna i § 19. Vid föreningens upphörande ska tillgångarna disponeras enligt sista årsmötets/sista allmänna mötets beslut i överensstämmelse med föreningens ändamål.